Tag Archives: hiền nhân người Việt

Có một hiền nhân người Việt làm tể tướng xứ Trung Hoa

Vào triều đại nhà Đường của Trung Hoa, nước Việt ta đang nằm trong thời kỳ Bắc thuộc. Tuy nhiên không vì thế mà chúng ta thiếu đi nhân tài. Trong lịch sử có ghi chép về câu chuyện hai anh em họ Khương ở xứ An Nam, sang tận kinh đô nhà Đường khảo […]