Category Archives: Chưa được phân loại

Phong Tục Của Người An Nam

Phong tục truyền thống của người Việt Nam ta đáng để con cháu đất Việt ngày nay tự hào và trân trọng! Những phong tục, tập quán tốt đẹp ấy đã dần dần được hình thành trong tiến trình lịch sử lâu dài của dân tộc, trong sự giao lưu giữa các nền văn hóa […]

Mục đích cao cả của nghệ thuật là gì?

Trong nền nghệ thuật hiện đại bao quát các lĩnh vực như thơ ca, hội họa, âm nhạc, vũ đạo; rất khó có thể tìm kiếm được các tác phẩm tráng lệ, đồ sộ, có trình độ nghệ thuật tinh tế và có thể chịu đựng được thử thách của thời gian, mang lại ý […]