Category Archives: Giới thiêu

Vũ đạo cổ điển

I.THỊNH THẾ Lão Tử giảng: “Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên”. Ý tứ chính là: “Người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo đạo, đạo thuận theo tự nhiên”. Khi con người sống hòa thuận với thiên nhiên, tu tâm tích đức thì khi đó […]

Trống trận

Trống trận có nguồn gốc từ chiến tranh, thời cổ đại chủ yếu có tác dụng chỉ huy tác chiến và cổ vũ sỹ khí của binh lính. Binh sỹ sẽ nghe theo sự thay đổi của tiếng trống mà dàn trận, ví như có tiếng trống dành cho “tấn công” và có tiếng trống […]