Author Archives: admin

Vũ đạo cổ điển

I.THỊNH THẾ Lão Tử giảng: “Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên”. Ý tứ chính là: “Người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo đạo, đạo thuận theo tự nhiên”. Khi con người sống hòa thuận với thiên nhiên, tu tâm tích đức thì khi đó […]