Category Archives: Thần Thoại

Chuyên mục Thần thoại của phần truyền thống

Qủa Nghị Cương Chính Uy Huệ Vương – Cao Lỗ

Xét sử Đỗ Thiện dẫn Giao Chỉ Ký thì Vương vốn tên là Cao Lỗ, một lương tá của An Dương Vương, tục hiệu là Đô Lỗ hoặc Thạch Thần. Ngày xưa, Cao Vương bình giặc Nam Chiếu, rồi đem binh đi tuần châu Vũ Ninh, đến địa đầu, mộng thấy một dị nhân, thân […]

Hồi Thiên Trung Liệt Uy Vũ Trợ Thuận Vương – Lý Đô Uý

Tục truyền, Vương hiệu Lý Đô Úy, không biết người đời nào, cũng chẳng biết tên họ là gì, nhân qua sông gặp gió bão chìm thuyền mà chết, u vân chẳng tan, thường ở sông bến, gặp lúc gió mát trăng thanh, nghe tiếng nói cười ở trên không, lại có tiếng đàn ca […]

Chứng An Minh Ứng Hựu Quốc Công – Lý Phục Man

Xét Sử Đỗ Thiên chép rằng: Vương họ Lý, tên Phục Man. Vua Lý Thái Tổ đi tuần phương đến sông Sở Bộ Đầu, thấy giang sơn tù khí, phong cảnh thắng du, nhà vua tâm thần cảm hứng, mới rót ly rượu đổ xuống tràng giang, vái rằng: “Trẫm xem chỗ này non xanh […]

Trương Hống – Trương Hát

Xét Sử ký của Đỗ Thiện chép thì hai Vương là hai anh em. Thời Nam Tấn Vương nhà Ngô đi đánh giặc Lý Huy ở Long Châu, đóng quân ở cửa Phù Lan (sông Lục Đầu), đêm ngủ mộng thấy hai người y quan kỳ vĩ, diện mạo khôi ngô, đến ra mắt nhà […]

Thái Úy Trung Tuệ Võ Lương Công – Mục Thận

Xét Sử ký và đời truyền: Ông họ Mục, tên Thận, lấy nghề chài lưới bắt cá làm kế sinh nhai. Thời xưa Lý Thái Tông có quan Thái sư Lê Văn Thịnh nuôi được một người gia nô tên Đại Lý, giỏi về thuật chú ảo, hay biến hóa mây mù, khiến người thực […]