Hồi Thiên Trung Liệt Uy Vũ Trợ Thuận Vương – Lý Đô Uý

Tục truyền, Vương hiệu Lý Đô Úy, không biết người đời nào, cũng chẳng biết tên họ là gì, nhân qua sông gặp gió bão chìm thuyền mà chết, u vân chẳng tan, thường ở sông bến, gặp lúc gió mát trăng thanh, nghe tiếng nói cười ở trên không, lại có tiếng đàn ca nữa. Một hôm, trong thôn nghe tiếng chó sủa vang, hiện vào một người trai tráng, cáo với thôn dân rằng:

  • “Ta đội ơn Thượng đế sắc phong làm thần Cửa Sông”.

Thôn dân thấy kinh dị, bèn lập đền phụng sự, mỗi tháng đến ngày rằm, có con rắn mão vàng từ dưới vực bò lên vào đền thờ khoanh tròn nằm ở đó; thôn dân tôn làm Minh Chủ Phúc Thần.

Khoảng năm Nguyên Phong, giặc Thát Đát nhập khẩu hãm kinh sư; xa giá vua phải ngự ra ngoài, thuận theo dòng sông mà đi, đến chỗ sông ấy cấm thuyền mà ngủ.

Đến đêm, thần cho vua chiêm bao rằng:

  • “Bệ hạ không nên ngự đi xa”.

Vua tỉnh dậy, bảo quan Trung sứ lên trên đền để đốt hương vái thần, xin đừng cho giặc đến. Giặc đã yên rồi, bèn sắc phong Hồi Thiên Thần Vương.

Niên hiệu Trùng Hưng năm đầu, gia phong hai chữ Trung Liệt, năm thứ tư, gia phong bốn chữ Uy Vũ Trợ Thuận.

(Trích “VIỆT ĐIỆN U LINH TẬP”)