Thái Úy Trung Tuệ Võ Lương Công – Mục Thận

Xét Sử ký và đời truyền: Ông họ Mục, tên Thận, lấy nghề chài lưới bắt cá làm kế sinh nhai.

Thời xưa Lý Thái Tông có quan Thái sư Lê Văn Thịnh nuôi được một người gia nô tên Đại Lý, giỏi về thuật chú ảo, hay biến hóa mây mù, khiến người thực hóa ra hình beo, cọp. Văn Thịnh dỗ dành nó mà học được thuật ấy rồi bày kế giết người ở đấy đi, mưu tính việc tiếm ngôi vua.

Một hôm vua Nhân Tông ngự ra Dâm Đàm xem cá; thuyền rồng thung dung, mái chéo khoan nhặt, lượn chơi trên hồ rất vui vẻ, hốt nhiên thấy mây mù kéo đến trên mặt hồ mù mịt, đối diện không trông thấy nhau, vắng vẻ nghe tiếng cọc chèo vùn vụt lướt mù tiến đến, thấp thoáng có một con hổ lớn đang há mồm, nhe răng như muốn cắn, vua trông thấy cả kinh. Lúc bây giờ Mục Thận đang vung lưới bắt cá, trông thấy rõ ràng mới nói “Việc gấp rồi!”, lập tức vung lưới chụp bắt được con hổ lớn, lại hóa ra là Lê Văn Thịnh. Vua truyền lấy dây sắt trói lại, cũi gỗ giam vào, rồi đày lên thượng lưu sông Thao.

Vua khen Mục Thận có đại công bảo hộ, phong ông làm Đô Úy tướng quân, quan giai lần lần tới Phụ Quốc tướng quân. Ông mất, vua tặng chức Thái Úy, dựng từ đường và tạc tượng ông mà phụng sự.

Đền thờ ông rất linh dị, có con mãng xà ở trong lỗ cột đền, mỗi khi đến ngày sóc vọng có kỳ tế lễ, nó từ dưới tảng đá bò lên, khoanh tròn mà nằm; nhân dân vãng lai chẳng lấy gì làm kinh hãi, nhưng người nào tà uế mà vào trong đền thì liền bị nó cắn; đêm tối, nó lại chui xuống lỗ cột mà ở.

Đến nay, từ vũ thêm trang nghiêm, thôn dân phụng làm Phúc thần.

Niên hiệu Trùng Hưng năm thứ tư, sắc phong Trung Tuệ Công. Năm Hưng Long thứ hai mươi mốt, gia phong hai chữ Võ Lượng.

(Trích “VIỆT ĐIỆN U LINH TẬP”)