Tag Archives: Lý Phục Man

Chứng An Minh Ứng Hựu Quốc Công – Lý Phục Man

Xét Sử Đỗ Thiên chép rằng: Vương họ Lý, tên Phục Man. Vua Lý Thái Tổ đi tuần phương đến sông Sở Bộ Đầu, thấy giang sơn tù khí, phong cảnh thắng du, nhà vua tâm thần cảm hứng, mới rót ly rượu đổ xuống tràng giang, vái rằng: “Trẫm xem chỗ này non xanh […]