Tag Archives: Mai An Tiêm

Mai An Tiêm – Phúc phận đều do tu luyện mà có!

Trong “Chu dịch” viết: “Những nhà tích thiện, ắt có phúc dư, những nhà hành ác, ắt có họa thừa.” Người xưa nhìn nhận rằng, mọi sướng-khổ trong đời người, phúc báo hay nghiệp lực đều có quan hệ trực đến việc tu tâm, dưỡng tính của con người trong quá khứ. Mọi thành công […]