Tag Archives: Quái thần

Sơn Hải Kinh – Quái thần

son-hai-kinh

Thước Sơn Sơn Thần Hệ thống dãy núi Thước Sơn 鹊山, từ núi Chiêu Diêu 招摇 đến núi Ki Vĩ 箕尾 có tổng cộng mười ngọn núi, dài khoảng 2950 dặm. Sơn Thần của những ngọn núi này đều có thân chim và đầu rồng. Nghi thức cúng tế những Sơn Thần này như sau: […]