Tag Archives: Trái thiên ý hôn nhân đổ vỡ gia đình bất hạnh

Trái thiên ý hôn nhân đổ vỡ gia đình bất hạnh

Người xưa kính trời kính đất, chú trọng thiên nhân hợp nhất, trong văn hóa truyền thống đâu đâu cũng thấm nhuần loại nội hàm của tư tưởng này. Trong tập tục lễ cưới cũng vậy, tân lang và tân nương muốn chính thức được trở thành vợ chồng thì cần phải làm đủ nghi […]