Tag Archives: tướng Việt

HIỆU ÚY UY MÃNH ANH LIỆT PHỤ TÍN ĐẠI VƯƠNG – LÝ ÔNG TRỌNG

Vương họ Lý, tên Ông Trọng, người huyện Từ Liêm, mình cao hai trượng ba thước, khí chất đoan dũng khác người thường. Thiếu thời làm quan ở huyện ấp, bị quan Đô Đốc đánh đòn, Vương than rằng: “Tráng chi của đời người nên như chim Loan chim Phụng, nhất cử vạn lý, đâu […]