Tag Archives: Vương

UY MINH DŨNG LIỆT HIỂN TRUNG TÁ THÁNH PHU HỰU ĐẠI VƯƠNG – LÝ HOẢNG

Vương họ Lý tên Hoảng, là con thứ tám của vua Lý Thái Tông, mẹ là Trinh Minh Hoàng hậu họ Lê. Vương là người trung hiếu kính cẩn, quả quyết siêng năng, hiệu là Bát lang Hoàng tử. Niên hiệu Kiền Phù Hữu Đạo năm đầu, phụng mệnh thâu thuế châu Nghệ An, làm […]