Tag Archives: dị thú

Sơn Hải Kinh – Dị Thú Phần 1

Cửu Dư Tựa như con thỏ mà mỏ chim, mắt cú mèo mà đuôi rắn, thấy người thì giả chết. Các nhà khí tượng cổ đại cho rằng, Cửu Dư xuất hiện là dấu hiệu nông trại có châu chấu hại mùa. Cửu Dư còn được gọi là “Khải thử”, bởi vì cơ thể và […]