Tag Archives: Kinh kịch

Kinh kịch: di sản văn hóa quý báu của nhân loại

Kinh kịch là một loại thức nghệ thuật chứa đựng nhiều giá trị tinh hoa và đã được công nhận là bảo vật quốc gia. Trong suốt 200 năm qua, kinh kịch được nhận định là một hình thức biểu diễn nghệ thuật quan trọng truyền tải nội hàm nền văn hóa sâu sắc, uyên […]