Tag Archives: Quốc Đô Thăng Long Thành Hoàng Đại Vương

Bảo Quốc Trần Linh Định Bang Quốc Đô Thành Hoàng Đại Vương – Thần Sông Tô Lịch

Xét Sử, Giao Châu Ký và truyện Báo Cực thì Vương vốn họ Tô, tên Lịch, làm quan lệnh ở Long Đọ, làng ở trên bờ sông nhỏ, gia tư không hào phú lắm, tề gia lấy sự hiếu đễ làm trọng, đã ba đời nhân nhượng nhau không ở riêng biệt. Thời nhà Tấn […]