Tag Archives: tây sơn kinh phần 2

Tây Sơn Kinh Phần 2

son-hai-kinh

Tác giả: Khuyết danh Dãy núi thứ hai ở phương Tây, ngọn núi đầu tiên là núi Kiềm Sơn 鈐 山 . Trên núi có nhiều đồng, dưới núi có nhiều ngọc. Cây ở đó có nhiều nữu cương. Đi về hướng tây 200 dặm là hòn núi Thái Mạo 泰冒. Mặt nam núi có […]