Tây Sơn Kinh Phần 2

son-hai-kinh

Tác giả: Khuyết danh

Dãy núi thứ hai ở phương Tây, ngọn núi đầu tiên là núi Kiềm Sơn 鈐 山 . Trên núi có nhiều đồng, dưới núi có nhiều ngọc. Cây ở đó có nhiều nữu cương.

Đi về hướng tây 200 dặm là hòn núi Thái Mạo 泰冒. Mặt nam núi có nhiều ngọc, mặt bắc núi có nhiều sắt. Sông Dục Thủy 浴 水 bắt nguồn từ đây, chảy về hướng đông, trong sông có lắm tảo ngọc, nhiều rắn trắng.

Lại đi về hướng tây 170 dặm là núi Số Lịch 數歷. Trên núi có nhiều vàng ròng, ở dưới núi có nhiều bạc, và cây nữu cương. Chim ở đó nhiều loài vẹt. Sông Sở Thủy 楚 水 bắt nguồn từ đây, chảy về hướng nam đổ vào sông Vị, trong nước có nhiều ngọc châu trắng.

Lại đi về hướng tây 150 dặm là núi Cao Sơn 高山. Trên núi có nhiều bạc, ở dưới núi có nhiều ngọc bích xanh và hùng hoàng (một loại đá ngọc), cây ở đó nhiều cây cọ, nhiều cây trúc. Sông Kinh Thủy 涇 水 bắt nguồn từ đây, chảy về hướng đông đổ vào sông Vị, trong nước có nhiều đá khánh và ngọc bích xanh.
Lại đi về hướng tây nam 300 dặm là núi Nữ Sàng 女 床 . Phía nam núi có nhiều đồng đỏ, phía bắc có nhiều đá nhuộm, thú ở đó có nhiều hổ báo tê giác. Trên núi có loài chim, trông nó như chim trĩ mà văn năm màu, tên là Loan Điểu 鸞鳥, thấy nó thì thiên hạ thái bình.

Loan điểu

Lại đi về hướng tây 200 dặm là núi Long Thủ 龍 首 . Phía nam núi có nhiều vàng ròng, phía bắc núi có nhiều sắt. Sông Điều Thủy 苕 水 bắt nguồn từ đây, chảy hướng đông nam đổ vào sông Kinh Thủy, trong lòng sông Kinh Thủy có nhiều ngọc quý.
Lại đi về hướng tây 200 dặm là núi Lộc Đài 鹿台. Trên núi có nhiều bạch ngọc, ở dưới núi có nhiều bạc. Thú ở đó có nhiều Trâu Tạc, Hàm Dương, Bạch Hào (một loài lợn lông trắng). Trên núi có loài chim, trông nó như gà trống mà mặt người, tên gọi là Phù Hề 鳧徯, tiếng nó như giống như tên gọi, thấy nó thì đất nước có chiến tranh.

Lại đi về hướng tây nam 200 dặm là núi Điểu Nguy 鳥危. Phía nam núi có nhiều đá khánh, phía bắc núi có nhiều cây đàn và cây dó (một loại cây dùng làm giấy), trong núi có nhiều cỏ nữ sàng. Sông Điểu Nguy bắt nguồn từ đây, chảy về hướng tây đổ vào sông Xích Thủy.

Lại đi về hướng tây 400 dặm là đến núi Tiểu Thứ 小 次 . Trên núi có lắm bạch ngọc, dưới núi nhiều đồng đỏ. Có loài thú, trông nó như con vượn, mà đầu trắng chân đỏ, tên là Chu Yếm 朱 厭 , thấy nó thì thiên hạ chiến loạn to.
Lại đi về hướng tây 400 dặm là núi Đại Thứ 大 次. Ở phía bắc núi Đại Thứ có nhiều ngọc bích, thú ở đó nhiều loài trâu tạc, linh dương.

Lại hướng tây 400 dặm là núi Huân Ngô 薰吳. Trên núi không có cây cỏ nào sống được, nhưng lắm vàng ngọc.
Lại hướng tây 400 dặm là hòn núi Để Dương 厎陽. Cây ở đó nhiều loài lúa tắc, nữu, long não, thú ở đó nhiều tê tê, tê giác, hổ, báo, trâu tạc.

Lại hướng tây 250 dặm là hòn núi Chúng Thú 眾 獸 . Trên núi có nhiều ngọc dư phù, dưới đó lắm cây đàn cây chử, nhiều vàng ròng. Thú ở đó nhiều tê giác.

Lại hướng tây 500 dặm là hòn núi Hoàng Nhân 皇人. Trên núi có nhiều vàng ngọc, ở dưới nhiều hùng hoàng xanh. Sông Hoàng Thủy 皇 水 bắt nguồn từ đây, chảy hướng tây đổ vào sông Xích Thủy.
Lại hướng tây 300 dặm là núi Trung Hoàng 中皇, trên núi có nhiều vàng ròng, dưới núi có nhiều cây huệ, cây đường.

Lại hướng tây 350 dặm là núi Tây Hoàng 西皇. Phía nam núi có nhiều vàng ròng, phía bắc có nhiều sắt; thú ở đó nhiều con nai, hươu và trâu tạc.

Lại hướng tây 350 dặm là núi Lai Sơn 莱山, cây ở đó nhiều cây đàn, cây chử; chim ở đó nhiều chim la la, nó có thể ăn thịt người.

Dãy núi thứ hai ở phương Tây, từ núi Kiềm Sơn đến núi Lai Sơn, tổng cộng gồm 17 núi, trải dài 4140 dặm. Cai quản núi có 10 vị thần, đều có mặt người mà thân ngựa. Bảy vị thần ở đó đều có mặt người mà thân trâu, bốn chân một tay, nắm gậy mà đi, là thần thú bay. Vật cúng tế ở đây gồm có: thiếu xa (lợn hoặc dê), cỏ trắng làm chiếu, thú có lông là một con gà trống có lông mao màu sắc sặc sỡ, khi cúng thì không dùng gạo tẻ.